KopiŽren en selecteren

Kopiëren

Op het moment dat de in het verzoekschrift genoemde (papieren/digitale) bescheiden op het beslagadres door onze deskundigen worden aangetroffen, zal (onder formele leiding van de deurwaarder) worden geprobeerd om de bescheiden ter plaatse te selecteren en te kopiëren, tenzij dit om redenen van technische of organisatorische redenen niet mogelijk is. Bij een omvangrijke administratie zal dit niet mogelijk zijn. Het zou de beslagene immers teveel belasten als er diverse mappen met papieren bescheiden ter plaatse moeten worden geselecteerd/ gekopieerd of automatiseringsdeskundigen van Riscon zich de gehele dag achter een server/computer moeten begeven teneinde deze te kopiëren.

Riscon adviseert om in het verzoekschrift toestemming te vragen om de (originele) bepaalde bescheiden waar het beslag op toeziet enkele dagen onder de bewaarder te mogen houden om deze volledig en zorgvuldig te kunnen selecteren en te kopiëren. Wij adviseren dan ook om Riscon in het verzoekschrift aan te wijzen als gerechtelijk bewaarder ten behoeve van de selecteer- en kopieerwerkzaamheden en de beveiligde opslagmogelijkheden.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de pagina ‘Gerechtelijke bewaring’ op deze site. Hier treft u onder meer een introductiefilm.

Selecteren

Om te kunnen voldoen aan het vereiste van ‘bepaalde bescheiden’ conform artikel 1019a jo. 843a Rv., zullen op het beslagadres aangetroffen bescheiden moeten worden beoordeeld of zij vatbaar zijn voor beslag of niet. Met andere woorden: zijn ze relevant voor de bewijsvoering of niet. De bescheiden zullen dus moeten worden geschift/geselecteerd. Het schiften van papieren bescheiden is relatief gemakkelijk uitvoerbaar omdat ‘van buitenaf’ een beoordeling kan worden gemaakt door te lezen wat er aan tekst op staat. Dit kan soms op het beslagadres al grotendeels worden voltooid tenzij het een omvangrijke administratie betreft. Een nadere/volledige schifting van de digitale bescheiden is ter plaatse veelal niet uitvoerbaar aangezien op één gemiddelde aangetroffen harde schijf van een computer al honderdduizenden bestanden kunnen worden aangetroffen. Het kost teveel tijd om al deze bestanden afzonderlijk te beoordelen (doorlezen) op relevantie. De (mogelijk) voor het beslag vatbare bescheiden zullen in dat geval vanaf het beslagadres moeten worden meegenomen naar de in het verzoekschrift aangestelde bewaarder.

Riscon adviseert om in het verzoekschrift toestemming te vragen of de in beslag genomen originele bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder mogen worden gekopieerd en nader worden geschift/geselecteerd. De schifting vindt dan plaats op de gekopieerde bescheiden. Op deze wijze hoeft een beslagene er geen onnodige hinder van te ondervinden/ schade door te lijden. De schifting heeft als doelstelling dat niet relevante (bijvoorbeeld privé) informatie niet in het beslag terecht komt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gediplomeerde en bevoegde particuliere onderzoekers.

Copyright 2011 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen